Wird morn de Murihof abgrisse?

A de Dorfstross stoht es Schild, wo für morn, Fritig, 20. September 2019 e Strossesperrig aakünd. Si wird bi de Nummere 67 si.

Sit aafangs Oktober 2018 isch de Murihof vor allem en grosse Schutthufe. D Gmeind het wegem illegale Abriss en Baustopp verfüegd gha, i de Zwischezit dörf hinter em Murihof witerbaud werde.

I dem Zammehang stoht au d Strossesperrig morn. Mit Hilf vomene Pneukran wird de Krane montiird. Öppe uf di Föifi am Namittag set me d Dorfstross wider chönne passiire.