S git e neui Fassbrause

S Tüfftle hed sech uszahlt: LägereBräu bringt e neui Fassbrause uf de Märt.

Die neu Fassbrause, mit Rhabarber-Gschmack und ere liechte Malz-Note, ohni Alkohol und mit wenig Kalorie, wird am kommende Fritig, 21. Auguscht 2020 be de LägereBräu s ersti mol präsentiert. D LägereBräu freut sech und esch dementsprechend au stolz druf.